פרסים ומלגות

בית הספר מעניק מלגות לימודים המחייבות מעורבות חברתית ותרומה לקהילה כמו גם פרסים על הישגים והצטיינות בלימודים, ועל תרומה תרבותית וחברתית להווי בית הספר. עשרות סטודנטים נהנים מדי שנה ממלגות בשיעורים שונים ועד לגובה שכר לימוד מלא.
קרן מרים ואהרון גוטווירט

מלגה המוענקת גם לסטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה במוסררה ולתלמידים בשנים מתקדמות.

קריטריונים

  • קבלת הערכה גבוהה בתהליך הקבלה
    ללימודים ותיק העבודות.
  • נזקקות כלכלית.
  • מקורות הכנסה נוספים.

היקף

כ-80 שעות שנתיות בפעילות קהילתית – בית ספרית

גובה מלגה
עד 4000 ₪

נרשמים הזכאים במימוש אשר לא ממשו את כל כספי הפיקדון, לא יוכלו לקבל את מלגת גוטוירט.

מלגות מטעם הקרן לירושלים ע"ש לואיס אדלשטיין

מוענקות לסטודנטים אשר יוזמים פרויקטים לטובת הקהילה בתחום עשייתם היצירתית או בנושאים אחרים לטובת הזולת.

קריטריונים:
– סטודנטים משנים ב' ו-ג'
– הישגים לימודיים גבוהים
– מצב סוציו-אקונומי
– המלצת ראש מחלקה
– היכרות אישית ומצבו האישי של הסטודנט

היקף: תמורת 100 שעות שנתיות בפעילות שנקבעת ע"י הקרן.

גובה המלגה: 4500 ₪

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

מלגות לימודים מלאות לסטודנטים מצטיינים בעלי קשיים כלכליים.

קרן מיתר מסייעת לסטודנטים המתקשים כלכלית, בשנים ב' ו- ג' ללימודיהם בבית הספר. הקרן מסייעת לסטודנטים מצטיינים שלמדו מערכת מלאה בלבד, עמדו בכל חובותיהם הלימודיות וממוצע ציוניהם מעל 86, וקיבלו המלצה מראש המחלקה בה הם לומדים. הקרן מבקשת להושיט סיוע שיש בו לא רק תרומה למקבל אלא בעת ובעונה אחת גם תרומה לחברה ולקהילה. גובה הסיוע יעמוד על מחצית שכה"ל ועד שכר לימוד מלא. קבלת המלגה מותנית בפעילות שבועית של 4 שעות לטובת בית הספר והקהילה לאורך שנה"ל, סך הכל – 100 שעות שנתיות.

קריטריונים:

– סטודנטים בשנים ב' ו-ג' שהוכיחו הצטיינות בלימודים (ממוצע 86 ומעלה)
– עמידה בכלל החובות האקדמיות
– המלצת ראש המחלקה

היקף: תמורת 100 שעות שנתיות לאורך שנה"ל בפעילות שנקבעת ע"י ביה"ס.

גובה המלגה: בין 5000 ₪ ל- 6500 ₪

אפשר ורצוי להעניק לסטודנט מלגה במשך שנתיים רצופות.

מלגת קרן קירש

מלגה המוענקת לסטודנטים/יות מהמחלקה לפוטותרפיה וסטודנטים/יות מהמגזר הערבי.

מלגות פרח זהב מתנאל

תודות לתמיכת קרן מתנאל, ביה"ס מוסררה מציע לתלמידיו מלגות בתמורה לתמיכה בבני גיל הזהב.

תודות לתמיכת קרן מתנאל, ביה"ס מוסררה מציע לתלמידיו מלגות בסך 6,000 ₪ לשנה בתמורה לתמיכה בבני גיל הזהב.

עקרונות מפעל המלגות:
– מהות המלגה: קשר שוטף עם האזרח הוותיק, אזן קשבת, שיחות, העשרה בתחום הלימוד/ בהתאם לכישורי הסטודנט, סיוע בקשר עם הרשויות עם שאיפה ליצירת סביבה נעימה וקשר אישי.
– אוכלוסיית יעד: על הסטודנט לאתר אזרח וותיק מעל גיל 65 אשר נזקק לחברה ולסיוע בקשר עם הרשויות. ביה"ס יכול סייע באיתור.
– מיקום: ניתן לאתר את אוכלוסיית היעד ליד מקום מגורי הסטודנט או בשכונת מוסררה. באם הסטודנט יאתר אדם נזקק בסביבה אחרת, זמני הנסיעה ליעד יהיו כלולים בחישוב שעות המלגה. עם זאת, דמי הנסיעה יהיו כלולים בסה"כ המלגה המוצעת.

פרטים כללים:
– היקף שעות: 96 שעות שנתיות.
– מועד: תחילת המלגה – יוני-אוגוסט 2017, סיום – מאי 2018
– תשלום: המלגה תינתן בשני תשלומים- תשלום ראשון יעשה בחודש נובמבר 2017 לאחר מינימום 5 מפגשים מדווחים ותשלום שני בחודש מאי 2018.
– אחריות דיווח: במהלך הפעילות, המלגאים יתבקשו לדווח על הפעילות. בתום תקופת המלגה יתבקשו להכין דיווח מסכם ומעמיק.
– הרשמה: לפרטים נוספים ולמילוי טופס מועמדות נא לפנות לנטליה, רכזת המלגות hilabh@musrara.co.il

שימו לב, ביה"ס מעודד הגשת מועמדות למלגת "פרח זהב מתנאל – מוסררה" ותינתן עדיפות לקבלת מלגה נוספת באחד ממסלולי המלגות שקיימים בביה"ס.

לקריאה על הפרויקט באתר הקרן

המלגה ע"ש ד"ר רוברט וגב' גולדי הופמן

מלגת לימודים לסטודנטים מצטיינים בעלי קשיים כלכליים.

קרן גרוס

מלגות מיוחדות לחיילים משוחררים במסגרת פרויקטים למען הקהילה ביוזמת בית הספר.

מלגת ממדים ללימודים

מלגה המיועדת ללוחמות וללוחמים משוחררים ולבנות ובני אוכלוסיות ייחודיות לאחר שירותם הצבאי.

מלגת משרד הקליטה

מוענקת לסטודנטים עולים חדשים הלומדים במוסדות ללימודי אמנות.

פרס ראש העיר

הפרס מוענק מטעם ראש העיר ירושלים, על הצטיינות בלימודים ובעבודת הגמר.

פרס יו"ר עמותת בית הספר ע"ש חנה מסר

מוענק לבוגרי בית הספר, על הצטיינות בלימודים ובעבודת הגמר.

פרס לסטודנט מצטיין ע"ש מורל דרפלר ז"ל

הפרס לזכרו של מורל דרפלר שנהרג בפיגוע הקטלני בנהריה, בספטמבר 2001, מורל היה אמן ומורה בכיר בביה"ס. הפרס מוענק מטעם משפחת דרפלר וחבריו של מורל

פרס ע"ש אורי סבג ז"ל

הפרס ע"ש אורי סבג, מפיק קולנוע ישראלי, ינתן לבוגר בית הספר, על עבודת גמר בוידאו\אנימציה\קולנוע נסיוני. הפרס מטעם משפחת סבג.

תקנון מלגות

תקנון כללי, תנאים לזכאות ונוהלי חלוקת מלגות לסטודנטים בבית הספר מוסררה ע"ש נגר. כל שאלה בנושא המלגות אפשר להפנות לרכזת מלגות בית הספר: hilabh@musrara.co.il בית הספר לאמנות מוסררה מעניק מלגות לימודים המחייבות מעורבות חברתית ותרומה לקהילה כמו גם פרסים על הישגים והצטיינות בלימודים, ועל תרומה תרבותית וחברתית להווי בית הספר. ההחלטה על מתן המלגות והפרסים בקטגוריות אלה מתקבלת על ידי וועדת מלגות המורכבת מרכזת המלגות והצוות המנהל. בית הספר פועל באורח מתמיד לאיתור מקורות חדשים למלגות ופרסים. עשרות סטודנטים נהנים מדי שנה ממלגות בשיעורים שונים ועד לגובה שכר לימוד מלא. כללי המלגות מגיעות מקרנות וממקורות ממשלתיים ועירוניים. המלגות נבדלות בתנאי קבלה, סכומים ושעות שסטודנטים מחויבים להתנדב עבורם. המלגות כפופות לתנאים שמציבים הקרנות והתורמים.קבלת המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע שעות עבודה קהילתית, או משימות בית ספריות אחרות כפי שתחליט וועדת המלגות, וביצוען כנדרש.סטודנט חדש אשר אושרה בקשתו למלגה מחויב להשתתף בטקסי חלוקת המלגות במועד כפי שייקבע מעת לעת ע”י ועדת המלגות.קבלת המלגה מותנית בסיום שנת הלימודים ובעמידה בדרישות הלימודיות והמשמעתיות לפי תקנון בית הספר.יובהר כי הנהלת בית הספר רשאית לשנות או לעדכן את תקנון המלגות, בהתחשבות בשיקולים תקציביים או אחרים. כל שינוי יפורסם באתר בית הספר. המלגות המוענקות לפי קריטריונים הנקבעים על ידי התורמים.* התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים. קריטריונים לזכאות למלגה 1. לכל מלגה מוגדרים קריטריונים, אשר מפורסמים באתר בית הספר. 2. תשלום מלוא שכר לימוד.* סטודנטים הנהנים ממלגה חיצונית בסך של 6,000 ₪ לפחות אינם זכאים לקבלת מלגת ביה"ס, למעט מקרים מיוחדים שייקבעו על ידי וועדת המלגות. תיאור תהליך קבלת מלגה, שיבוץ ודיווח שעותרכזת מלגות מיידעת את הסטודנטים על אפשרויות הגשת בקשות ועל מועדי זמנים להגשה, דרך המייל.סטודנטים מגישים את בקשותיהם בטופס ייעודי, בצירוף אסמכתאות במידה ונדרש, למזכירות בית הספר במהלך התקופה שצוינה לעיל. עמידה בזמנים וצירוף כל המסמכים הנדרשים הינם תנאי לקבלת המלגה.ועדת המלגות מתכנסת בתחילת שנת הלימודים, דנה בבקשות ומקבלת החלטותיה, בהתאם לקריטריונים המוגדרים לכל מלגה. עוד במהלך השנה מתכנסת הוועדה לפי צורך. בהמשך להחלטות הוועדה רכזת מלגות מעבירה תשובות לסטודנטים (באי-מייל). התשובות כוללות מידע אודות סכום המלגה, מספר שעות נדרשות ושיבוץ לפעילות חברתית או בית ספרית (בית הספר או עמותות עירוניות). שיבוץ המלגאי יהיה כפוף לממונה האחראי (ראש המחלקה, אחראי על פרויקט, איש צוות של הנהלת ביה"ס וכד') בהתאם לשיבוץ המלגאי.למימוש הזכאות, סטודנט מתבקש להעביר דיווח חודשי – הכולל ביצוע שעות מלגה – המאושר על ידי ממונה אחראי, באמצעות אתר בית הספר או באימייל. תשלום מלגה מועדי קבלת המלגה – המלגה מועברת בשתי פעימות במהלך שנת הלימודים – ראשונה, בשווי חצי מהמלגה לאחר סיום סמסטר א', ושניה בשווי חצי מהמלגה לאחר סיום סמסטר ב'. כל שאלה בנושא המלגות אפשר להפנות לרכזת מלגות בית הספר: hilabh@musrara.co.il